Dewislen

Dywedwch wrthym am y gwasanaeth hwn - bydd eich adborth(Yn agor mewn ffenestr newydd) yn ein helpu i’w wella.

Help a Chyngor

Y gwasanaeth newydd 'Dod o hyd i swydd'

Mae 'Dod o hyd i swydd' yn wasanaeth am ddim gan yr Adran Gwaith a Phensiynau ble y gallwch postio swyddi.

I greu cyfrif cyflogwr ac i hysbysebu swydd, cliciwch yma: https://findajob.dwp.gov.uk/employer

  • Ewch i’r dudalen Creu cyfrif. Rhowch eich e-bost i mewn a gosodwch gyfrinair.
  • Byddwch yn derbyn e-bost. Cliciwch y ddolen yn yr e-bost i actifadu eich cyfrif.
  • Bydd y ddolen yn dod i ben o fewn 24 awr. Os nad ydych wedi derbyn yr e-bost, edrychwch yn eich ffolder junk i weld os yw yno. Os ydych yn cael anhawster i dderbyn y ddolen, yna ychwanegwch noreply@email.findajob.dwp.gov.uk at eich rhestr anfonwyr diogel.

Os yw’r ddolen wedi dod i ben bydd angen i chi ddechrau’r broses cofrestru eto. Gallwch ddefnyddio'r un cyfeiriad e-bost.

Ar ôl i chi greu eich cwmni a hysbysebu eich swydd gyntaf, bydd eich cyfrif yn cael ei ddilysu gan yr Adran Gwaith a Phensiynau cyn i'r swydd fod yn weladwy ar ein gwefan. Fel rheol, bydd eich cyfrif yn cael ei wirio o fewn diwrnod gwaith oni bai bod angen rhagor o wybodaeth gennych (pryd y byddwch yn cael e-bost oddi wrthym; cofiwch wirio'ch ffolderi junk a sbam).

Fel arfer bydd eich cyfrif yn parhau i fod yn fyw gyda defnydd rheolaidd. Os na fyddwch yn mewngofnodi i'ch cyfrif am 12 mis, byddwch yn derbyn e-bost yn dweud wrthych y bydd eich cyfrif yn cael ei ddileu os na fyddwch yn cymryd unrhyw weithred o fewn cyfnod penodol o amser.

Hysbysebu swyddi gwag

Byddwch yn ofalus o'r iaith rydych yn ei defnyddio yn eich hysbyseb swydd wag. Dylech osgoi unrhyw iaith a allai fod yn wahaniaethol neu'n sarhaus.

Er enghraifft:

  • mae 'barforwyn' a 'barmon' yn dynodi rhyw
  • mae 'ymddeol yn ddiweddar' a 'gweithiwr iau swyddfa' yn awgrymu oedran
  • gall 'ffit yn gorfforol' atal ymgeiswyr sy’n anabl

Weithiau rydym yn adolygu’r hysbyseb swydd cyn iddi fynd yn fyw. Yn yr amgylchiadau hyn, bydd eich hysbyseb mewn statws o 'aros am wiriadau'. Ein nod yw adolygu hysbysebion swyddi o fewn diwrnod gwaith.

Cyfieithu (Saesneg / Cymraeg)

Os hoffech wneud cais am gyfieithiad Cymraeg / Saesneg o gynnwys eich hysbyseb, gwnewch gais trwy ein ffurflen Cysylltu â ni drwy ddewis yr opsiwn "Rwy'n Gyflogwr ac rwyf angen help i hysbysebu fy hysbysebion swyddi". Rhowch y penawd "Cais cyfieithu cynnwys hysbysebion Cymraeg / Saesneg" ar eich neges a rhoi teitl yr hysbyseb a'r disgrifiad i'w gyfieithu. Bydd y cynnwys wedi'i gyfieithu yn cael ei ddychwelyd atoch drwy e-bost, y gallwch ei ddefnyddio i bostio'ch hysbyseb drwy ddefnyddio'r dulliau safonol. Nodwch rydym ond yn cyfieithu hysbysebion i'r Gymraeg sydd naill ai wedi'u lleoli yng Nghymru neu sydd angen sgiliau iaith Gymraeg.

Swmp-lwytho swyddi

Gallwch ychwanegu swyddi lluosog trwy drosglwyddo ffeil diogel o'r enw 'swmplwytho'.

Mae'r cyfarwyddiadau a'r manylion technegol ar gael yma

Nid oes isafswm i'r nifer o swyddi y gallwch eu hysbysu yn y modd hwn, neu ba mor aml.

Fodd bynnag, mae angen i chi ddilyn nifer o gamau technegol i'w ddefnyddio. Felly, os nad ydych yn hysbysu llawer o swyddi yn rheolaidd, efallai y bydd yn well gennych hysbysu swyddi fesul un.

Os ydych eisiau bwrw ymlaen, gallwch ofyn am eich manylebau swmplwytho o'ch cyfrif cyflogwr. Ar hyn o bryd mae ein darparwr gwasanaeth yn rhoi sylw i gyfriflenni swmp-lwytho ar ddydd Llun, dydd Mercher a dydd Gwener. Bydd y cyfriflenni yn ymddangos o fewn eich cyfrif o dan yr adran 'swmp-lwytho' (rhaid i chi fod yn Weinyddwr i weld yr adran hon).

Rheoli eich cyfrif

O fewn eich cyfrif gallwch hysbysebu, golygu a dileu swyddi.

Os mai chi yw prif weinyddwr y cyfrif, yna gallwch ychwanegu recriwtwyr eraill. Cliciwch ar 'ychwanegu recriwtiwr', llenwch yr holl feysydd gofynnol ac anfon y ffurflen. Yna bydd y system yn cynhyrchu e-bost actifadu i gyfeiriad e-bost y recriwtiwr y mae'n rhaid gweithredu arno o fewn 24 awr neu bydd y ddolen actifadu yn dod i ben. Gallwch hefyd ychwanegu cwmnïau eraill, er enghraifft, os ydych yn berchen ar fwy nag un busnes.

Noder mai dim ond un prif weinyddwr all fod yn gysylltiedig â chyfrif cwmni. Os mai chi yw prif weinyddwr cyfrif cwmni ac nad ydych yn dymuno bod mwyach, gallwch wneud recriwtiwr arall sy'n gysylltiedig â chyfrif y cwmni y prif weinyddwr.

Os ydych yn anghofio eich cyfrinair

Gallwch ailosod eich cyfrinair (https://findajob.dwp.gov.uk/reset-password?lang_code=cy) os byddwch angen. Rhowch y cyfeiriad e-bost rydych wedi’i ddefnyddio i greu’r cyfrif. Byddwch yn derbyn e-bost gyda chyfarwyddiadau ar sut i ailosod eich cyfrinair.

Hyderus o ran Anabledd

Os ydych wedi cofrestru gyda'r cynllun ac yn dymuno arddangos y logo ‘Hyderus o ran Anabledd’ ar eich hysbyseb swydd, yna cysylltwch â ni. Rhowch enw eich cwmni, cod post cwmni a (os yw'n bosibl) eich rhif cyfeirnod hyderus o ran anabledd.

Cyngor a chymorth gyda recriwtio

Os ydych yn cael problemau gyda recriwtio, gall y Ganolfan Byd Gwaith ddarparu cymorth a chyngor ymarferol am recriwtio. Am help cliciwch yma: https://www.gov.uk/jobcentre-plus-help-for-recruiters/recruitment-advice-and-support

« return to the home page