Datganiad Hygyrchedd Dod o Hyd i Swydd

Mae'r gwasanaeth hwn yn rhan o wefan ehangach GOV.UK. Mae datganiad ar wahân ar gyfer prif wefan GOV.UK.

Mae'r tudalen hwn yn cynnwys gwybodaeth am wasanaeth Dod o Hyd i swydd yn unig, sydd ar gael ar https://findajob.dwp.gov.uk/?lang_code=cy

Defnyddio'r gwasanaeth hwn

Mae'r datganiad hwn yn berthnasol i wefan Dod o Hyd i swydd (https://findajob.dwp.gov.uk/?lang_code=cy) a'i his-barthau. Rydym wedi ymrwymo i wneud ein gwefan yn hyrgyrch fel gellir ei defnyddio gan gymaint o bobl â phosibl.

Mae hyn yn golygu dylech allu:

 • newid maint testun heb dechnoleg gynorthwyol gan hyd at 200 y cant heb golli cynnwys neu ymarferoldeb.
 • llywio trwy wefan â bysellfwrdd drwy defnyddio'r bysell TAB i symud ymlaen a chyfuniad o SHIFT+TAB i symud yn ôl. Mae'r bysellau hyn dim ond yn eich symud rhwng elfenau'r tudalen y gellir ffocysu arnynt. Mae elfenau y gellir ffocysu arnynt yn cynnwys dolenni, meysydd mewnbynnu, a botymau
 • llywio rhan fwyaf y wefan drwy ddefnyddio technoleg cynorthwyo adnabod llais
 • defnyddio rhan fwyaf y wefan trwy ddefnyddio technoleg gynorthwyol, fel darllenwyr sgriniau, gan gynnwys fersiynau diweddaraf JAWS, NVDA andoiceOver)

Mae gan AbilityNet gyngor ar wneud eich dyfais yn haws ei ddefnyddio os oes gennych anabledd.

Pa mor hygyrch mae'r wefan hon:

Er bod Dod o hyd i swydd yn ymdrechu i gadw at y canllawiau a'r safonau derbyniol ar gyfer hygyrchedd a defnyddioldeb, nid yw bob amser yn bosibl gwneud hynny ym mhob rhan o'r wefan. Rydym yn chwilio'n barhaus am atebion a fydd yn dod â phob rhan o'r wefan i'r un lefel o hygyrchedd cyffredinol ar y we.

 • nid yw rhai tudalennau ac atodiadau dogfennau wedi'u hysgrifennu mewn iaith glir
 • nid yw rhai elfenau penawdau yn gyson
 • nid yw rhai negeseuon gwallau'n cael eu cysylltu'n glir â rheolyddion ffurfiau
 • mae rhai dogfennau ar ffurf PDF ac nid ydynt yn hygyrch

Beth i'w wneud os cewch anhawster wrth ddefnyddio'r gwasanaeth hwn

Os oes angen gwybodaeth arnoch mewn fformat gwahanol fel PDF hygyrch, print bras, hawdd ei ddarllen, recordiad sain, neu braille, cysylltwch â ni a dweud wrthym am:

 • cyfeiriad gwe (URL) y cynnwys
 • eich enw a'ch cyfeiriad ebost
 • y fformat sydd angen arnoch, er enghraifft, CD sain, braille, Iaith Arwyddion Prydain, neu brint bras, PDF hygyrch

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd y wefan hon

Rydym yn chwilio bob amser am ffyrdd o wella hygyrchedd y wefan hon. Os ydych yn dod o hyd i unrhyw broblemau na chaiff eu rhestru ar y tudalen hwn neu eich bod yn meddwl nad ydym yn cwrdd â gofynion hygyrchedd, cysylltwch â ni.

Proses orfodi

Mae Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) yn gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Rhaglenni Ffonau Symudol) (Rhif 2) 2018 (y ‘rheoliadau hygyrchedd'). Os nad ydych yn fodlon â sut rydym yn ymateb i'ch cwyn, cysylltwch â Gwasanaeth Cynghori a Chymorth Cydraddoldeb (EASS).

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd Dod o Hyd i Swydd

Mae Dod o Hyd i Swydd wedi ymrwymo i wneud y wefan hon yn hygyrch yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Rhaglenni Ffonau Symudol) (Rhif 2) 2018.

Mae'r gwasanaeth hwn yn cydymffurfio'n llawn â safon AA fersiwn 2.1 Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We.

Sut rydym wedi profi'r wefan hon

Profwyd y wefan ddiwethaf ar 13 Awst 2020 a'i gwirio am gydymffurdiaeth â WCAG 2.1 AA. Mae'r profion hyn wedi eu gwneud yn fewnol a gwnaethant gynnwys asesu'r holl gynnwys gwe ac ymarferoldeb y wefan yn gynhwysfawr, ag un neu ragor o technolegau cynorthwyol fel meddalwedd JAWS, NVDA a VoiceOver.

Beth rydym yn ei wneud i wella hygyrchedd

Bwriad gwasanaeth Dod o Hyd i Swydd yw bod yn ganfyddadwy, gweithiadwy, dealladwy, ac yn gadarn i holl ddefnyddwyr y wefan a byddwn yn ymdrechu i gyflawni hyn trwy broses o wella parhaus a phrofion hygyrchedd blynyddol.

Paratoi'r datganiad hygyrchedd hwn

Paratowyd y datganiad hwn ar 15 Medi 2020. Fe'i diweddarwyd ddiwethaf ar 15 Medi 2020.