Menu
Warning This job advert has expired and applications have closed.

Youth Support Worker x 7

Job details
Posting date: 10 June 2024
Hours: Part time
Closing date: 24 June 2024
Location: Conwy, Conwy County
Remote working: On-site only
Company: Conwy County Borough Council
Job type: Permanent
Job reference: REQ005968

Summary

Work base: Youth Centres throughout County.

2 x posts Llandudno area North Monday and Friday. 2 x posts for area East Kinmel Bay Monday and Abergele Friday. 1 x post for Colwyn Bay Central area Peulwys Wednesday and 2 x posts area South Llanrwst, Wednesday Dolwyddelan and Thursday Llanrwst.

Conwy Youth Service is seeking to appoint an enthusiastic youth support worker with the relevant skills to assist under the direction of worker in charge to deliver with young people a varied programme of activities and informal educational experiences.

With colleagues, it is expected that you will establish and maintain constructive working relationships with young people and contribute to the development and maintenance of quality throughout the work delivered.

In addition, you are expected to contribute to the successful running of the provision by undertaking day-to-day administrative tasks, commensurate with the level of the post, as identified by the worker in charge.

Under direction from the worker in charge of the provision, you will be expected to spend approximately 80% of your working time engaged in the delivery of face-to-face work with young people within the designated youth provision.

It is expected that you will work mainly during the evenings and on occasional weekends. A flexible approach is required to meet the identified needs of the young people


Manager details for informal discussion: Chris Gledhill, Senior Youth Practitioner, 01492 575508 chris.gledhill@conwy.gov.uk

Welsh Language Skills: The ability to communicate in welsh in order to deliver individual support to young people and assist in overall programme delivery is essential for some of the posts and desirable for the rest of the posts. We are committed to our Welsh language and are proud of our Welsh culture. We welcome applications in both Welsh and English and application forms received in either language will not be treated less favourably than each other.

We’re passionate about supporting and encouraging you to use your Cymraeg whatever your level. We offer free classes at all levels, in-person and on-line to support you.

Conwy is committed to safeguarding. Qualifications and references will be verified.

In promoting Equal Opportunities, Conwy welcomes applicants from all sections of the community. All Disabled applicants who meet the essential job requirements will be guaranteed an interview. The Council will provide appropriate additional work facilities for disabled applicants. There is an option for disabled people to apply on different formats. Please contact the HR Team on 01492 576129 for further advice.

Lleoliad gwaith: Clybiau Ieuenctid Ledled y Sir


2 x swydd i ardal y gogledd, Llandudno Dydd Llun a Dydd Gwener, 2 ardal y dwyrain, Bae Cinmel Dydd Llun a Abergele Dydd Gwener, 1 ardal canolog Bae Colwyn dydd Mercher Peulwys a 2 ardal gorllewin dydd Mercher Dolwyddelan a dydd Iau Llanrwst.


Mae Gwasanaeth Ieuenctid Conwy am benodi gweithiwr cefnogi ieuenctid brwdfrydig gyda'r sgiliau perthnasol i gynorthwyo dan gyfarwyddyd gweithiwr â gofal i gyflwyno rhaglen amrywiol o weithgareddau a phrofiadau addysgol anffurfiol gyda phobl ifanc.

Gyda chydweithwyr, disgwylir y byddwch yn sefydlu ac yn cynnal perthnasoedd gwaith adeiladol gyda phobl ifanc ac yn cyfrannu at ddatblygu a chynnal ansawdd trwy gydol y gwaith a gyflwynir.

Yn ogystal, disgwylir i chi gyfrannu at redeg y ddarpariaeth yn llwyddiannus drwy ymgymryd â thasgau gweinyddol o ddydd i ddydd, sy'n gymesur â lefel y swydd, fel y nodir gan y gweithiwr mewn gofal.

O dan gyfarwyddyd y gweithiwr sy'n gyfrifol am y ddarpariaeth, bydd disgwyl i chi dreulio tua 80% o'ch amser gwaith yn cyflawni gwaith wyneb yn wyneb gyda phobl ifanc o fewn y ddarpariaeth ieuenctid ddynodedig.

Disgwylir y byddwch yn gweithio'n bennaf gyda'r nos ac ar benwythnosau yn achlysurol. Mae angen agwedd hyblyg i ddiwallu anghenion canfyddedig y bobl ifanc.

Manylion y rheolwr ar gyfer trafodaeth anffurfiol: Chris Gledhill Uwch Ymarferydd Gwaith Ieuenctid 01492 575508 chris.gledhill@conwy.gov.uk


Gofynion y Gymraeg: Mae’r gallu i gyfarthrebu yn Gymraeg er mwyn darparu cefnogaeth unigol i bobl ifanc a chynorthwyo i ddarparu’r rhaglen yn gyffredinol yn hanfodol ar gyfer rhai swyddi ac yn ddymunol ar gyfer y swyddi eraill. Rydym ni wedi ymrwymo i'r Gymraeg ac yn falch iawn o’n diwylliant Cymreig. Rydym yn croesawu ceisiadau yn y Gymraeg a’r Saesneg fel ei gilydd ac ni fydd ffurflenni cais a dderbynnir yn y naill iaith na’r llall yn cael eu trin yn llai ffafriol na’i gilydd.

Rydym yn frwdfrydig dros eich cefnogi a’ch annog i ddefnyddio’ch Cymraeg, beth bynnag eich lefel; ac mae gennym ni ddosbarthiadau am ddim ar gyfer pob lefel, wyneb yn wyneb ac ar-lein, i’ch cefnogi chi ymhellach.

Mae Conwy wedi ymrwymo i ddiogelu. Bydd cymwysterau a geirdaon yn cael eu dilysu.

Mae Conwy wedi ymrwymo i gyfle cyfartal ac rydym yn croesawu ymgeiswyr o bob rhan o'r gymuned. Rydym yn darparu opsiwn i bobl anabl wneud cais mewn gwahanol fformatau. Cysylltwch â'r Tîm AD ar 01492 576129 i gael cyngor pellach.

Proud member of the Disability Confident employer scheme

Disability Confident
About Disability Confident
A Disability Confident employer will generally offer an interview to any applicant that declares they have a disability and meets the minimum criteria for the job as defined by the employer. It is important to note that in certain recruitment situations such as high-volume, seasonal and high-peak times, the employer may wish to limit the overall numbers of interviews offered to both disabled people and non-disabled people. For more details please go to Disability Confident.